Kanha Gaushala (Barna) Copy

The gaushala have 300 Hariana, Nondescript and Crossbreed cows in Kurukshetra.
Tharparkar Breeding Centre

Rairangpur Gaushala

Veterinary

Dr. Vejabhai Sida

Veterinary

Dr. Bharat Sharan Tandon

Veterinary

Dr. Hiren Khorasa

Veterinary

Mr. Munil Parvad

Veterinary

Mr. Gaurav Kumar

Shri Krishna Gopal Gaushala Samiti

The gaushala have 3 Nagori Breeding Bulls in Nagaur.
Mr Dhiraj Chodhary

Mr. Sanjay

Mr Dhiraj Chodhary

Mr. Rajendra