પશુપોષણ પશુપાલનનો આધારસ્તંભ તથા પશુની રોજિંદી આવશ્યકતા

        દૂધ ઉત્પાદન ખર્ચમાં ૬૦-૭૦% જેટલો ખર્ચ પશુના ખોરાક પાછળ થાય છે. આ...