દેઓની ગાય

મૂળ ઉત્પત્તિ લાક્ષણિકતાઓ ઉત્પાદનક્ષમતા અને પ્રજનનક્ષમતા         દેઓની મહારાષ્ટ્રના મરાઠાવાડાના લાતુર, નંદેદ, ઉસ્માનાબાદ...